10 hours ago

Decyzja – szkolenia z czeskiegoInformacja – kursy z francuskiego

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://dobry-hotel.info.pl/2017/01/22/opin read more...

1 day ago

Zawiadomienie – szkolenia z public relationsZawiadomienie – szkolenia z chemii

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

2 days ago

Ołoszenie – szkolenia z kreatywnościInformacja – szkolenia z technik pamięciowych

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

4 days ago

Obwieszczenie – warsztaty z socjologiiPublikacja – szkolenia z komunikacji

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013h read more...

4 days ago

Informacja – treningi z fińskiegoZawiadomienie – treningi z systemów ocen

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://coaching24.biz.pl/2017/01/10/zabawy- read more...

4 days ago

Anons informacyjny – warsztaty z pierwszej pomocyPublikacja – kursy z przywództwa

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”read more...

5 days ago

Obwieszczenie – kursy z ekonomiiInformacja – warsztaty z prawa karnego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...